TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispvm: 13.3.2019

Rekisterinpitäjä

Vihdin Kuumasinkitys Oy Vaateritie 12 03250 Ojakkala puhelin: 050-342 9311 Y-tunnus: 2773456-5 Kotipaikka: Vihti
Rekisteriasioita hoitava henkilö Risto Sirviö Vaateritie 12 03250 Ojakkala puhelin: 050-342 9312 risto.sirvio@vihdinkuumasinkitys.fi

Rekisterin nimi

Netvisor asiakaskortisto ja Netvisor Myyntireskontra: Vihdin Kuumasinkitys Oy:n asiakas-rekisteri (yritykset ja yritysten yhteyshenkilöt)

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointiin, asiakaspa-lautteen keräämiseen, markkinatutkimuksiin, tilastointiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot
Rekisteri sisältää asiakkaiden yhteystiedot. Rekisteristä löytyy seuraavia tietoja:

  • asiakkaan nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakkuuteen liittyvät tiedot 
  • muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tietolähteet

Asiakastietoja kerätään julkisista ja yksityisistä rekistereistä, yritysten verkkosivustoilta. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakastietoja yritykseen kuulumattomille ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti talletetut tiedot:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Sähköisesti talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi, ottaen huomioon laista, kuten kuluttajasuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen päivitys

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, korjata ja poistaa, häntä koskevia tietoja henkilörekisteristä. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaisille.

Scroll to Top